Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 11
Tên Bang
Gold
207.021.460
119.385.541
103.787.609
84.137.663
80.016.141
79.233.600
70.321.434
64.119.471
57.510.285
50.739.555
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
41.418
13.894
11.761
11.503
11.152
HTV
10.475
6.970
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
Hiển thị